Fighting lung cancer

การต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

ฟูจิฟิล์มได้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ เพื่อความเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี ตัวอย่าง เข่น การเอ็กซ์เรย์ ตรวจวินิจฉัยทรวงอก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ ง่ายต่อการวินิจฉัยมะเร็งในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง

1.การตรวจวินิจฉัย เอ็กซ์เรย์ ทรวงอก

มะเร็งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ในมะเร็งชนิดต่าง ๆ, โรคมะเร็งปอดพบมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมันจะเพิ่มขึ้นทุกปี

เมื่อตรวจสอบทรวงอก, แพทย์จะเปรียบเทียบภาพ เอ็กซ์เรย์ ของผู้ป่วย ทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างละเอียด การเปลี่ยนแปลงระหว่างภาพในอดีตและปัจจุบัน อาจจะนำมาซึ่งโรคมะเร็งปอด
photo
photo

2.เราสามารถนำภาพในปัจจุบันซ้อนลงไปในภาพอดีตเพื่อทำการเปรียบเทียบได้ไหม?

ถึงแม้ว่าแพทย์จะมีทักษะและประสบการณ์, ก็ยังยากที่จะนำภาพของผู้ป่วยเพื่อเปรียบเทียบ ทั้งภาพอดีตและปัจจุบัน และเราสงสัยว่า "เราจะสามารถซ้อนภาพปัจจุบันลงบนภาพในอดีตเพื่อเปรียบเทียบได้อย่างไร?" เรารู้ว่ามีความแตกต่างในตำแหน่งของร่างกาย, รูปร่างที่เปลี่ยน, การหายใจ, และการเต้นของหัวใจ ทำให้มันเป็นไปไม่ได้ในการซ้อนภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

3.เทคโนโลยีการซ้อนการจับคู่ชั้นสูงของฟูจิฟิล์ม และการซ้อนภาพ

ฟูจิฟิล์มได้พัฒนาเทคโนโลยีการซ้อนการจับคู่ชั้นสูงที่จะแก้ไขภาพก่อนหน้านี้ เพื่อให้ตรงกับภาพในปัจจุบัน ภาพใหม่ของเนื้อเยื่อทรวงอกจะซ้อนทับลงบนภาพก่อนหน้านี้ ซึ่งมีความแม่นยำสูงและบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แพทย์สามารถระบุมะเร็งขนาดเล็ก ที่นำไปสู่การวินิจฉัยในระยะแรก

ภาพของการซ้อนเนื้อเยื่อและกระดูก -- ได้ทำการรวมภาพการซ้อนเนื้อเยื่อและกระดูก ระหว่างภาพในอดีตและภาพปัจจุบัน ใช้เพื่อการเก็บการวิเคราะห์ข้อมูล เอ็กซ์เรย์ ขนาดใหญ่ ฟูจิฟิล์มได้ใช้ความเชี่ยวชาญที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างภาพที่สามารถช่วยชีวิตคนได้

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพได้ช่วยชีวิตคน
นี่คืองานที่เราทำด้วยความแม่นยำ
เพราะว่าเราคือ ฟูจิฟิล์ม

photo
pagetop