image
การสอดกล้องผ่านทางจมูก
  • FLASH
  • HTML
image

เทคโนโลยีการส่องกล้องเอ็นโดสโคปผ่านทางจมูกของฟูจิฟิล์ม ได้พัฒนาเลนส์แบบใหม่ที่มีความละเอียดสูง คือ Super CCD Honeycom เทคโนโลยีภาพดิจิตอลของฟูจิฟิล์มมีส่วนช่วยในการตรวจหาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรก

การต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด
  • FLASH
  • HTML
image

เอ็กซ์เรย์ ถูกใช้เพื่อตรวจสอบทรวงอก ด้วยเทคโนโลยีการซ้อนการจับคู่ชั้นสูงของฟูจิฟิล์ม จะทำให้ง่ายต่อการค้นพบมะเร็งขั้นต้น, ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทำการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

การสร้างระบบเครือข่ายสุขภาพ
  • FLASH
  • HTML
image

โรงพยาบาลเฉพาะทาง, โรงพยาบาลทั่วไป, สำนักงานแพทย์
การสร้างระบบเครือข่ายของการแพทย์ที่ก้าวไกลจะช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีของฟูจิฟิล์มจะช่วยเปลี่ยนการแพทย์ของญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น

การต่อสู้กับมะเร็งเต้านม
  • FLASH
  • HTML
image

การตรวจหาและการรักษาระยะแรก เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการป้องกันมะเร็งเต้านม ระบบเอ็กซ์เรย์ดิจิตอลของฟูจิฟิล์ม สนับสนุนการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก โดยกล้องจุลทรรศน์ ที่ตรวจในเต้านม

pagetop